Διαθεσιμότητα / Τιμές προϊόντων

Σημειώστε πως διεκπεραιώνουμε την παραγγελία σας μέσα στο πλαίσιο των διαθέσιμων αποθεμάτων μας.

Σε περίπτωση που ένα από τα προϊόντα μας δεν είναι διαθέσιμο στο απόθε-μά μας, δεσμευόμαστε να σας επικοινωνήσουμε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρο-μείου ή τηλεφωνικώς εντός 2 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία της πα-ραγγελίας πληροφορώντας σας για την προθεσμία εντός της οποίας θα μπο-ρεί να σας παραδοθεί το προϊόν.

Επιπλέον, οι διαθεσιμότητες των προϊόντων που τυχόν αναφέρονται είναι ενδεικτικές και δεν είναι δεσμευτικές.

Στις τιμές που αναγράφονται στους σχετικούς καταλόγους δίπλα από κάθε προϊόν περιλαμβάνεται και ο ΦΠΑ εκτός από τα έξοδα αποστολής.

Τα έξοδα αποστολής επιβαρύνουν τον Πελάτη και εμφανίζονται κατά τη διάρκεια της παραγγελίας ενώ τιμολογούνται στο τέλος της παραγγελίας ε-πιπλέον της τιμής των επιλεχθέντων προϊόντων.

Οι τιμές αυτές αφορούν τις ποσότητες οι οποίες είναι διαθέσιμες, ενώ η www.petitkids.gr επιφυλάσσεται του δικαιώματός να τροποποιεί την περι-γραφή και τις τιμές των προϊόντων της χωρίς προηγούμενη ενημέρωση, δε-σμεύεται όμως κατά την εκπλήρωση της παραγγελίας σας να αποστείλει τα προϊόντα που παραγγείλατε με τα χαρακτηριστικά και τις τιμές που αναρτώ-νται στην ιστοσελίδα της κατά το χρόνο της παραγγελίας.